Đấu giá tại SHS
     Dịch vụ phát hành và tổ chức đấu giá được SHS cung cấp cho các doanh nghiệp trong trường hợp phát hành chứng
khoán riêng lẻ, phát hành chứng khoán ra công chúng nhằm huy động vốn cho doanh nghiệp hoặc tăng vốn điều lệ .v.v.
Với dịch vụ này, SHS tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các công việc như: Lập phương án phát hành;
Xây dựng bản cáo bạch và công bố thông tin, chuẩn bị các mẫu biểu, tổ chức nhận đăng ký, thu tiền đặt cọc, tổ chức đấu
giá, thu tiền bán đấu giá và chuyển về cho doanh nghiệp, v.v.
* Quý khách có thể xem chi tiết Hướng dẫn tham gia đấu giá
Sản phẩm dịch vụ