Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp

SHS không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn đơn thuần cho khách hàng, mà còn mong muốn đưa ra các giải pháp giúp cho các khách hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình triển khai dịch vụ tư vấn, SHS sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động như một phần hỗ trợ kỹ thuật trong gói dịch vụ tư vấn.

Các bước tài cấu trúc doanh nghiệp bao gồm:

  • Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp

  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp (Bao gồm: xây dựng cơ cấu vốn dài hạn, tối ưu và lộ trình tăng vốn cho DN, bán bớt tài sản trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả, không có thế mạnh, sát nhập hợp nhất với các doanh nghiệp khác để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động)

  • Thực hiện hoạt động tái cấu trúc đầu tư tài chính

Sản phẩm dịch vụ