Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa

Trên cơ sở kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thị trường, ngành và doanh nghiệp, SHS cung cấp Dịch vụ Tư vấn Cổ phần hóa cho đối tượng là các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân nhằm giúp khách hàng đạt được kết quả cao nhất của giai đoạn trong và sau cổ phần hóa trên các phương diện: Mô hình hoạt động, hiệu quả tài chính, uy tín và thương hiệu.

Dịch vụ Tư vấn Cổ phần hóa sẽ bao gồm các công việc cơ bản liên quan đến quá trình chuyển đổi như:

  • Xác định giá trị doanh nghiệp

  • Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức và nhân sự

  • Xây dựng phương án cổ phần hóa và hoạt động giai đoạn sau cổ phần hóa

  • Xây dựng phương án bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài

  • Tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thành lập...

Sản phẩm dịch vụ