Tư vấn phát hành
Tư vấn phát hành

Dịch vụ Tư vấn phát hành của SHS cung cấp giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.

Các bước công việc chính SHS thực hiện:

  • Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho tổ chức phát hành các vấn đề pháp lý liên quan đến đợt phát hành;
  • Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành và nhóm bán (nếu có);
  • Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành (bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác để đệ trình cấp có thẩm quyền);
  • Thăm dò thị trường; tổ chức các buổi quảng bá về đợt phát hành (roadshows);
  • Chuẩn bị thông cáo phát hành;
  • Hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện việc bán chứng khoán.
Sản phẩm dịch vụ