Các dịch vụ tài chính
Các dịch vụ tài chính
Dịch vụ tài chính tại SHS cơ bản bao gồm các dịch vụ sau
Dịch vụ Nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán ( Dịch vụ ứng trước tiền bán):
Là sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách hàng khi cần sử dụng khoản tiền Khách hàng đã bán khớp lệnh thành công đang chờ về tài khoản mà không phải đơi đến ngày thanh toán tiền bán T+3.
Cho vay giao dịch ký quỹ đối với chứng khoán niêm yết:
Là sản phẩm SHS hỗ trợ cho Khách hàng vay tiền để mua chứng khoán với danh mục cho vay và tỷ lệ cho vay theo quy định của UBCKNN. SHS cung cấp sản phẩm cho Khách hàng với điều kiện sử dụng và phương thức giao dịch ký quỹ đơn giản, nhanh và hiệu quả.
Cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết thông qua bên thứ ba (tổ chức tài chính, tín dụng ...):
Là sản phẩm trong đó bên thứ 3 sẽ thực hiện cho Khách hàng của SHS vay theo tỷ lệ cho vay và danh mục cho vay linh hoạt, có tính cạnh tranh trên thị trường. SHS sẽ làm trung gian cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết giữa Bên thứ ba với Khách hàng, đảm bảo quá trình cung cấp sản phẩm được thực hiện an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.
Các dịch vụ tài chính khác:
Khách hàng vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ khách hàng & Lưu ký và Phòng Nguồn vốn để biết thêm chi tiết về các dịch vụ tài chính khác của SHS.
* Quý khách có thể xem chi tiết “Hướng dẫn giao dịch ký quỹ”

 

Sản phẩm dịch vụ