Bộ lọc cổ phiếu theo giá trị
Sàn Chọn ngành
Chỉ tiêu Min Phân bổ theo số lượng Max
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Mã CK Sàn Ngành Mã ngành Tên công ty Biến động 1 ngày % Biến động 1 ngày Biến động giá 5 phiên %Biến động giá 5 phiên Biến động 1 tháng % Biến động 1 tháng Biến động 1 năm % Biến động 1 năm Số CP lưu hành bình quân (triệu) Số CP lưu hành bình quân pha loãng (triệu) Doanh số/một cổ phiếu (S) Giá trị sổ sách hữu hình/một cổ phiếu Giá trị dòng tiền tạo ra/một cổ phiếu(CF) EPS cơ bản EPS pha loãng EPS trước thu nhập khác Thị giá Beta Giá trị sổ sách / cp (VND) Vốn hóa Tỷ suất thanh toán nhanh Tỷ suất thanh toán nhanh Tỷ suất thanh toán tức thời Vốn vay dài hạn/Vốn CSH Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản Vốn vay ngắn hạn/Vốn CSH Vốn vay ngắn hạn/Tổng tài sản Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH Công nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản Tổng công nợ/Vốn CSH Tổng công nợ/Tổng Tài sản ROE % ROCE % ROA % Vòng quay các khoản phải thu Thời gian trung bình thu tiền khách hàng (ngày) Hệ số quay vòng HTK % Thời gian trung bình xử lý HTK (ngày) Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp Thời gian trung bình thanh toán cho nhà cung cấp Doanh số tính trên đầu người Lợi nhuận thuần tính trên đầu người Tỷ suất cổ tức Hệ số thanh toán cổ tức Hệ số chi trả cổ tức Tỷ suất lợi nhuận gộp Tỷ lệ EBITDA Tỷ lệ EBIT Tỷ suất lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ lãi nhuận thuần Tỷ lệ doanh số/vốn hóa (lần) Hệ số vòng quay tài sản (lần) Hệ số vòng quay vốn CSH (lần) Tỷ suất thuế TNDN thực tế P/E cơ bản P/E pha loãng P/E trước thu nhập khác Hệ số Giá Cổ phiếu/Trị giá Sổ sách Hệ số Giá Cổ phiếu/Doanh số trên cổ phiếu Tốc độ tăng trưởng doanh số thuần Tốc độ tăng trưởng lãi gộp Tốc độ tăng trưởng EBITDA Tốc độ tăng trưởng EBIT Tốc độ tăng trưởng lãi trước thuế Tốc độ tăng trưởng lãi thuần Tốc độ tăng trưởng EPS Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản Tốc độ tăng trưởng Vốn CSH Tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ KLGD 1 ngày KLGD trung bình (5 phiên) KLGD trung bình (1 tháng) KLGD trung bình (1 năm)
Sản phẩm dịch vụ