Tư vấn niêm yết

SHS tư vấn cho khách hàng trong tất cả các bước cần thực hiện để niêm yết trên HOSE, HSX và Upcom, bao gồm:

  • Chuẩn bị trước niêm yết

  • Định giá doanh nghiệp

  • Chuẩn bị hồ sơ

  • Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết,

  • Thực hiện truyền thông (Tổ chức road show, Hội nghị, Hội thảo…)

  • Thực hiện các yêu cầu báo cáo

  • Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện niêm yết và hậu niêm yết.  

Sản phẩm dịch vụ