SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021
14 Tháng Tư 2021        -

 


Kính gửi :  

 

-          Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

-          Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

-          Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

-          Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

-          Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

-          Các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác liên quan…

       Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, thi hành, sửa đổi, bổ sung;

      Căn cứ Quyết định số 05-2021/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;

       Xét tình hình thực tế hoạt động của SHS,

       Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Cơ quan Nhà nước, Cổ đông và Nhà đầu tư về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 như sau:

  1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 16/6/2021

hoặc thời gian khác phù hợp trong tháng 06 năm 2021 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.

  1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp:

-          Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2021

Chi tiết vui lòng xem tại các văn bản đính kèm: (văn bản đính kèm theo thứ tự)

1.       Công văn của TGĐ công bố thông tin v.v tổ chức ĐH

2.       Biên bản họp HĐQT v.v tổ chức ĐHĐCĐ 2021

3.       Quyết định HĐQT v.v tổ chức ĐHĐCĐ 2021

4.       Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021

Trân trọng thông báo.

Tin mới
Không có tin mới hơn
Tin trước
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12/04/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan với Người nội bộ
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
30/03/2021 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23/03/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB
17/12/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn với Bên liên quan - PVM