SHS: Thông báo mua lại trước hạn trái phiếu SHS đã phát hành
07 Tháng Tư 2021        -

Tin mới
Không có tin mới hơn
Tin trước
29/01/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020
07/08/2020 SHS thông báo hỗ trợ Cổ đông/Người sở hữu cổ phần chứng khoán SHS chưa lưu ký cổ phiếu
11/02/2020 Quyết định của HĐQT SHS v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
11/10/2019 Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng Quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
24/09/2019 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS trước hạn
16/09/2019 Thông báo Chốt danh sách Cổ đông để thanh lý Hợp đồng Quản lý Cổ đông của Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam
10/09/2019 Thông báo về ngày chốt Danh sách NSH Trái Phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng -CTCP
09/09/2019 VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
30/08/2019 VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
16/08/2019 SHS: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn