Đăng ký & Lưu ký
Đăng ký & Lưu ký

SHS trợ giúp khách hàng của mình trong việc đăng ký mã chứng khoán cũng như lưu ký chứng khoán tập trung. Với công nghệ hiện đại, nghiệp vụ lưu ký cho nhà đầu tư tại SHS được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hệ thống quản lý và theo dõi chứng khoán chuyên nghiệp của SHS giúp khách hàng thực hiện giao dịch một cách chính xác và hiệu quả trong thời gian nhanh nhất.

Các bước công việc thực hiện:

  • Đăng ký mã chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD)

  • Tiếp nhận hồ sơ lưu ký của khách hàng

  • Lập và gửi hồ sơ lưu ký chứng khoán ghi sổ của khách hàng cho VSD

  • Hạch toán vào tài khoản khách hàng

Sản phẩm dịch vụ