SHS: Loại cổ phiếu MAS, SED, SJE (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 11.7.2017
12 Tháng Bảy 2017        -

Chi tiết xem tại File đính kèm!

Tệp đính kèm:
 20170712_8059_QD 176 DMGDKQ 11072017 - Loai MAS SED SJE.pdf
Tin mới
11/09/2017 SHS: Loại SD2 (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 11/09/2017
07/09/2017 SHS: Thêm VJC (sàn HSX) vào và loại EID (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ 7.9.2017
05/09/2017 SHS: Danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 8/2017
05/09/2017 SHS: Loại BVS, HMH (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ 5.9.2017
01/09/2017 SHS: Loại HDG, PVD, SCD, SII và TDC (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 31/08/2017
29/08/2017 SHS: Loại cổ phiếu GIL (sàn HSX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 29.8.2017
25/08/2017 SHS: Loại cổ phiếu BCC, DBC, PPS và VGP (Sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 25/08/2017
24/08/2017 SHS: Loại SRF (sàn HSX) và DP3 (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ 24/08/2017
22/08/2017 SHS: Loại SDP, DCS, ONE, PIV (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 22/08/2017
18/08/2017 SHS: Loại cổ phiếu VC2 (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 21/08/2017
Tin trước
07/07/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III/2017
04/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu VDS (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 5.7.2017
04/07/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6.2017
22/06/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ tại SHS từ 22/06/2017
19/06/2017 SHS: Thông báo loại VNL (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký qũy từ 19/06/2017
09/06/2017 SHS: Loại cổ phiếu HU3 (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 09/06/2017
07/06/2017 SHS: Thông báo loại NTL (sàn HSX) và HHC, PGS (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS từ 6.6.2017
02/06/2017 SHS: Loại TRA (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ 2.6.2017.
02/06/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ tháng 5.2017
25/05/2017 SHS: Thêm cổ phiếu DHM (sàn HSX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 25/5/2017